0
Общо : 0,00 лв
В момента количката е празна
update

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ(GDPR регламент)

Цел на политиката по управление на личните данн. Събиране на лични данни, свързано с основната дейност на ЕТ „Оли-Христо Коев“ - за изготвяне на оферта, изготвяне на договор, изпълнение на договор или в контекста на други отношения ние обработваме лични данни, за да предоставяме продукти и услуги, които клиентите са заявили. За да изпълняваме всичките си задължения и да се ползва от правата, съгласно законодателството.

Обработката на лични данни се извършва с цел: - установяване на самоличността на клиента през всички етапи на комуникация; - управление и изпълнение на клиентски заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги; - изготвянe на предложение за сключване на договор; - изготвяне и изпращане на сметки/фактури за продукти и/или услуги, които произвежда и предоставя ЕТ „Оли-Христо Коев“; - за да осигури необходимото цялостното клиентско обслужване и да събира дължимите суми за получените продукти и услуги; - осигуряване на техническото обслужване с оглед предоставяне на максимално качествени продукти и услуги, съгласно договореното; - всякакво техническо съдействие за поддържане на качеството на продуктите и услугите; - изготвяне на предложения за сключване на договори и самото сключване на договори, изпращане на куриерски услуги с предоговорена информация и проекти на договори, до достигане на договор; - уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които клиентите получават от нас; - изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, несъответствия, грешки или за да се отговори на подадени от клиентите молби, жалби, предложения и др.; - анализ на клиентска история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на най-подходящата оферта от страна на ЕТ "Оли-Христо Коев"; - оценка и измерване на ефективността от рекламите на фирмата, както и да се предложи рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите на клиентите ни; - проучване и анализ на клиентското търсене на продукти или услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация за да се установят основни тенденции, за подобряване на разбирането за поведението на клиентите и с цел сътрудничество с трети лица, за да предоставим нови продукти или услуги за нашите клиенти; - извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

За изпълнение на нормативни задължения: ЕТ „Оли-Христо Коев“ обработва лични данни, данни за изготвяне на оферти, договори, фактури, стокови разписки, сметки и други лични данни, за да спази задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например: - задължения за предоставяне на информация на държавни контролни органи; - предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни, като Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.; - задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; - предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове; - След клиентско съгласие, в случай, че няма подписан договор: ЕТ "Оли-Христо Коев" обработва лични данни, само след предварително съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните данни на субекта на лични данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако се даде съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви отношения: ЕТ "Оли - Христо Коев" изготвя подходящи за клиентите предложения за продукти или услуги, като и извършва детайлни анализи на клиентски данни; - изготвят се подходящи за клиентите предложения за продукти или услуги от партньори на фирмата, като обработването на лични данни е част от този процес.

Видове обработвани от ЕТ "Оли-Христо Коев" лични данни: - трите имена, постоянен адрес; - данни, свързани с електронни съобщителни услуги; - данни за изготвяне на оферти, договори, фактури, стокови разписки и други документи, както и за доказване на тяхната достоверност; - данни, които се обработват в електронните съобщителни мрежи, електронна поща, писма, информация за заявките за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания; - информация за вида и съдържанието на оферти, маркетингово проучване или предложение, договорно отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително записи на обаждания; - друга обратна връзка, получена от клиентите; - лични данни за контакт: адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер); - видео записи, които се правят с цел подобряване на сигурността на магазина на ЕТ "Оли-Христо Коев" - маркетингови проучвания на предпочитания за продуктите или услугите; - информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с извършените плащания; - клиентски номер, код или друг идентификатор за идентификация на клиент; - данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството или мобилни приложения; - информация за използваните крайни електронни съобщителни устройства, вида на устройствата, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни; Когато обработваме личните данни, и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на клиентски заявки за продукти или услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни се предоставят данни за идентификация, не бихме могли да сключим договор за продукт или услуга.

Съгласие за предоставяне на лични данни: Предоставените от субектите на лични данни съгласия за обработване на лични данни могат да бъдат заличени по всяко време. Оттеглянето на съгласието може да има отражение върху изпълнението на договорните задължения между ЕТ "Оли-Христо Коев" и клиента. Личните данни, описани в базата данни на www.bania-design.com в този случай се подлагат на псевдонимизация/анонимизация. Ако субекта на лични данни оттегли съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, Т "Оли- Христо Коев" няма да използва личните данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. При предоставяне на съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички продукти и услуги, които клиента ползва. Заличаването на личните данни, когато те касаят изготвяне на оферти, сключване на договори, изготвяне на документи може да доведе до невъзможност за извършване на тези дейности. За всяко заличаване на лични данни субекта на лични данни ще бъде уведомен до какви последици може да доведе, съгласно отношенията на клиентите с търговеца. За да се оттегли даденото съгласие е необходимо да се уведоми ЕТ "Оли - Христо Коев" от публично известените данни за контакт /телефон, email и т.н./, свързани с управлението на личните данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни Основание за обработка на личните данни е чл. 6, ал. 1 на Регламент (ЕС) 2016/679. С приемането на общите условия на тази политика или при сключването на писмен договор, между администратора на лични данни и субекта на лични данни се създава договорно отношение, на което основание администратора на лични данни обработва лични данни, а именно: чл. 6, ал. 1, б. (б) на Регламента. Данните за изпращане на информационни бюлетини, нюзлетъри, маркетингова информация и т.н. се обработват на основание дадено от субекта на лични данни изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) на Регламента. Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели - 6, ал. 1, б. (a) на GDPR.

Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: - разкриват расов или етнически произход; - разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; - генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация; - данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

Основни термини в политиката по управление на личните данни Електронно събрани и обработвани данни: данни, обработени в електронна съобщителна мрежа за целите на съхранение, предаване, разпространение или обмен на съдържание на електронни съобщения, включително данни, използвани за проследяване и идентифициране на източника и местоназначение на комуникацията, данни за местоположение и вид на устройството, генерирани в контекста на предоставянето на електронни съобщителни услуги, както и дата, час и вид на комуникацията.

Анализ на данните: - детайлен анализ е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на мрежови и лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и/или анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели. Партньор/и: - това са дружества, с които ЕТ "Оли-Христо Коев" има сключени договори за партньорство и които предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на магазина.

Легитимен интерес:

ЕТ "Оли-Христо Коев" използва личните данни за идентификация, данни за изготвяне на оферти, фактури, сметки и всякакви други документи, свързано с наш легитимен интерес, за да извършим основен анализ с цел да пригодим предлаганите от нас продукти или услуги към индивидуалните клиентски потребности и да предложи нови продукти/услуги, които да ги задоволяват.

Обработка на анонимизирани данни

ЕТ "Оли-Христо Коев" в редки случаи ще обработва лични данни за статически цели, като това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни - например, за да оценим нашето пазарно представяне, финансовите ни показатели, маркетингова информация и др. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Използване на автоматизирани алгоритми

При обработването на лични данни ЕТ "Оли-Христо Коев" не използва частично или изцяло автоматизирани алгоритми и методи.

Защита на лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на служителите на компанията и личните данни на своите клиенти и партньори ЕТ "Оли- Христо Коев" прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики и др. Компанията е установила служители по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, който подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на личните данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на личните данни, може да се използват допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Заличаване на лични данни

По правило, в ЕТ "Оли-Христо Коев" се прекратява използването на лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца) по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години) или законите, касаещи трудови правоотношения (50 години). При прилагане на настоящата политика се отчита, че няма да се изтрият или анонимизират лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас. При определени случаи лични данни могат да бъдат анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми атрибути, позволяващи идентифицирането на субекта на личните данни, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни. Анонимизирането на данните се извършва чрез заместване на личните данни с анонимизиран идентификатор на субекта – например замяната на имената с цифрово-буквен идентификатор.

Възможност за предаване на лични данни на трети лица

ЕТ "Оли - Христо Коев" предоставя лични данни на трети лица в изключителни случаи, като целта е да се предложи качествено, бързо и комплексно обслужване на нашите клиенти. Не предоставяме лични данни на трети лица, преди да има постигната увереност, че са взети технически и организационни мерки за защита на тези данни. Лични данни ЕТ "Оли-Христо Коев" предоставя на следните категории получатели(администратори на лични данни): - дружества, кредитни агенции; - дружества, събирачи и/или обезпечаващи вземанията - агенции за събиране на вземания, кредитни агенции, за поръчителство или друг способ, обслужване и събиране на вземания; - пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им; - лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.; - лица, предоставящи сервизна поддръжка на крайни устройства, които съдействат при продажбата на продукти и услуги и при обслужване на клиентите преди и през времетраене на договорните отношения; - инсталатори - за инсталация или поддръжка на устройства на територията на търговските обекти на ЕТ "Оли - Христо Коев"; - органи, институции и лица, на които ЕТ "Оли-Христо Коев" е задължен да предостави лични данни по силата на действащото законодателство; - компетентни органи, които по силата на нормативни актове притежават правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например - съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като КЗП, КРС, КЗЛД, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред; - доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис; - банки за издаване на карти и обслужване на плащания, включително заплати, аванси и други взимания и възнаграждения; - охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност във връзка с осигуряване на достъп и/или осигуряване на пропускателния режим в обектите на територията на ЕТ "Оли-Христо Коев" - лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител; - лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери. ЕТ "Оли-Христо Коев" не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за субектите(лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да предостави заявени услуги и когато не е предоставено разрешение, или в някоя от следните хипотези: - Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на ЕТ "Оли-Христо Коев", а договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност за доставяне на реклама на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация.

Съвместни администратори - дистрибутори и агенти на ЕТ "Оли-Христо Коев", които действат като представители на дружеството, при продажбата на продукти и услуги;

Права на субекта на лични данни

Потребителите на www.bania-design.com могат да проверяват точността, актуалността и пълнотата на личните си данни, както и да правят промени и корекции по тях, като влязат в акаунта си. В случай, че потребител иска да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да направи и заяви корекция, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, то потребителят трябва да изпрати искане в този смисъл с e-mail на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Подобни искания от потребители(клиенти) ще бъдат разглеждани единствено и само, ако са изпратени от e-mail адреса, които е бил използван при регистрацията на акаунта, с оглед избягване на злоупотреби. Също така www.bania-design.com запазва правото си да поиска допълнителна информация или данни с цел установяване идентичността на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася. На всички подадени искания от наши потребители относно личните им данни, ще им бъде отговорено в едномесечен срок, а когато е необходимо срокът да бъде удължен, то те ще бъдат информирани за удължаване и за причините поради, които се налага забавянето. Възможно е да откажем да обработим искане, което се повтаря неоснователно или такова, което застрашава поверителността на други потребители. Във абсолютно всеки случай, потребителите на www.bania-design.com имат право да изпратят жалба до КЗЛД на e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Бисквитки(Cookies)

Заедно с посочените по-горе лични данни ЕТ "Оли-Христо Коев" в сайта си(www.bania-design.com) и свързаните сайтове използва бисквитки, за да оформи търговски и други подобри предложения към посетителите на сайта по удобен за тях начин (HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. „Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Съществуват два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на компютъра или мобилното устройство за по-дълъг период от време. Те дават възможност на сайта да разпознае отново потребителският браузър при следващо посещение. Сесийните бисквитки се съхраняват временно, когато се посещава сайт, но се изтриват в момента, в който се затвори страницата. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за субектите на лични данни, с които те могат да бъдат идентифицирани пряко. Целите, за които се използват бисквитките, са най-основно следене на поведението на субектите на лични данни в следните направления: - Проследяване на секции в сайтовете, които се посещават; - Колко време се отделя в даден сайт; - Рекламите, които се преглеждат и/или с които има взаимодействие; Обикновено бисквитки се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на сайта като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта/сайтовете, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до сайта/сайтовете. Други предназначения на бисквитките може да са за поддържане на „пазарска количка“ за избрани стоки за купуване от даден сайта/сайтовете по време на една сесия, за персонализация на сайта/сайтовете (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.) Ако не желаете това, можете да настроите Вашия браузер така, че да бъдете информирани за използването на бисквитки и да позволявате използването им само в отделни случаи. При деактивиране на бисквитките може да се ограничи функционалността на нашата уеб страница.

Уеб анализ

Сайтът/сайтовете на ЕТ "Оли-Христо Коев" използват услугата Google Analytics – услугата за уеб анализ на Google LLC, Mountain View, CA 94043 USA („Google“). Google Analytics използва „бисквитки. Събраната чрез „бисквитката” на Google Analytics информация за начина, по който потребителите на сайта/сайтовете ги използват, по правило се препраща до IT инфраструктура на Google в САЩ и се запаметява там. Обработката на данните се извършва на базата на законовите разпоредби на § 96, ал. 3 от Закона за телекомуникациите на Австрия, както и на чл. 6, ал. 1, буква „а“ (предварително съгласие) и/или „е“ (легитимен интерес) от Регламента. Задачата на ЕТ "Оли-Христо Коев" по смисъла на Регламента (легитимен интерес) е подобряването на търговските предложения и на уеб представянето на сайта/сайтовете на ЕТ "Оли-Христо Коев". Потребителските данни (IP адрес) използвани от тези „бисквитки“ на Google Analytics се псевдонимизират. При тази процедура се изтрива последната цифра на Вашия IP адрес. Вследствие на това вече е възможна само груба локализация, което позволява личните данни на потребителите на сайта/сайтовете на търговеца да бъдат защитени по изискванията на Регламента. * В случай, че потребителите на сайта/сайтовете на ЕТ "Оли-Христо Коев" искат да предотвратят анализ на данните от страна на Google, трябва да се направят следните настройки: - Деактивиране на използването на бисквитките в използваният браузър - Инсталиране на плъгин: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Данни, събирани за посетители на уебсайтове:

Във всички уебсайтове се събират данни за посетителите – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно следните категории данни: - IP адрес; - Идентификатор на потребителя с висока степен на уникалност; - Идентификатор на устройство (device ID) за мобилни апликации, с висока степен на уникалност; - Идентификатор на браузъра, с висока степен на уникалност; - История на посетените страници, включително и вторична обработка, с цел установяване на предпочитанията към определени типове съдържание; - Някои типове поведение – напр. списък с прегледаните реклами според тяхната категория и взаимодействието с тях – наличност на рекламата във видимата част на браузъра; направени кликове; натискания на бутоните за скриване на рекламата и други.

Google Conversion Tracking

Google Conversion Tracking позволява на нас и на Google да разпознаем, че някой е кликнал върху рекламата ни в Google и след това е пренасочен към нашата страница. Не можем обаче да видим кои други интернет страници сте заредили. Събраната чрез Google Conversion Tracking информация е предназначена единствено за изготвянето на статистики за успешността и използването на нашите рекламни кампании в AdWords. Въпреки това, ние не събираме и не получаваме информация, която позволява потребителите да бъдат персонално идентифицирани.

Статистически проучвания и анализи

Сайтът/сайтовете на Google съдържат еднопикселен файл или уеб маяк (web beacon), който се извиква от сървъра на доставчика на електронни услуги. Така се събира най-напред техническа информация, касаеща използваните браузъри, както и потребителски IP адрес и час на заявката към сайта. Тази информация се използва за техническо усъвършенстване на услугата въз основа на техническите данни, или за прецизиране на целевите групи и техните навици на четене въз основа на местата на извикване (които могат да се определят с помощта на IP адреса) или на времената за достъп. Към статистическите проучвания спада също констатацията дали сайтът/сайтовете са били отворени, кога са бил отворени и на кои линкове е било кликнато. Тази информация не служи за следене на потребителите, а за разпознаване на навиците им за четене с цел да адаптираме на съдържание към тях или изпращане на различно съдържание в съответствие с интересите им. Изглед на браузъра и управление на данните Възможно е сайтът/сайтовете на ЕТ "Оли-Христо Коев" да съдържат линкове, които препращат към уеб страницата на други сайтове. Тези препратки служат за онлайн представяне на бюлетина, а дават също и възможност да се прекрати получаването му и не участват в процеса на управление на личните данни. Този уеб сайт използва Google AdWords, услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване предоставена от Google. С тази услуга рекламната дейност на се свързва с рекламната мрежа Adwords посредством „бисквитки“

Логове

Лог за влизане в акаунт Този лог-файл дава възможност за установяване и автоматично блокиране на нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 /една/ година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.

Сървърни логове

Логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

Криптиране

Онлайн магазин www.bania-design.com е обезпечен с технически и организационни предпазни мерки за сигурност, за да предпазим във възможно най-голяма степен Вашите данни от нежелани посегателства и достъп. Наред с подсигуряването на информационната ни инфраструктура, във всички раздели се използват криптографски методи. За да се предотврати злоупотреба с Вашите данни от страна на трети лица, подадената от Вас информация се транспортира и верифицира в криптирана форма посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол. Можете да разпознаете това в прогрес бара на Вашия браузър по символа с катинарче, което е заключено и интернет адресът започва с https. Съвременните сайтове използват различни системи за анализ и подобряване на предоставянето на стоки и услуги на потребителите и не е възможно да бъдат описани подробно. Ако имате някакви притеснения относно информацията, която се събира от сайта ни, Ви препоръчваме да използвате Incognito опцията на браузера Google Chrome или Private Browsing на Firefox.

Информация относно Администратора на лични данни:

ЕТ „Оли-Христо Коев“ е търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление: ЕТ"Оли - Христо Коев", бул.Симеоновско шосе 166, София, България.

Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни. Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Телефон: (+359-2) 915 3 518 Интернет страница: www.cpdp.bg

Права на субектите на лични данни, във връзка с обработване на личните данни

Право на информация: Субектите на лични данни има право да поискат: - информация за това дали личните данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; - съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на субектите на лични данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; - информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до клиентите, в случаите на автоматизирани решения(например при създаване на клиентски профил или изготвяне на маркетингова информация).

Право на корекция:

В случай на непълни или сгрешени/грешни данни, субектите на лични данни имат право, по всяко време, да поискат: - заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона; - да се изисква уведомяване на трети лица, на които са били разкрити лични данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с несъответни усилия.

Право на възражение:

По всяко време субектите на лични данни имат право да: - възразят срещу обработването на лични данни при наличие на законово основание за това и когато възражението е основателно, личните данни на съответният субект на лични данни не могат повече да бъдат обработвани; - възразят срещу обработването на личните данни за целите на маркетинг.

Право на ограничаване на обработването:

Субектите на лични данни могат да поискат ограничаване на обработващите се лични данни ако: - субекта на лични данни оспорва верността на данните, за периода, в който се извършва проверката за вярност на личните данни; - обработването на данните е без правно основание, като до тогава субектите на личните данни могат да поискат ограничено обработване; - когато субектите на лични данни са подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на ET "Оли-Христо Коев" за обработка са законни.

Право на преносимост на данни:

Субектите на лични данни могат да поискат да им се предоставят личните данни, които са поверили на ЕТ "Оли-Христо Коев" в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако: - обработването на личните данни е базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на друго договорно задължение;

Право на жалба: В случай, че субект на личните данни сметне, че ЕТ "Оли-Христо Коев" нарушава приложимата нормативна уредба, може да се свърже с фирмата за изясняване и урежданена въпроса. Въпреки това субектите на лични данни имат право да подадат жалба пред КЗЛД. Всички заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от субекта на лични данни лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. ЕТ "Оли-Христо Коев" се произнася по подадено по надлежният ред искане в 30(тридесет) дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок - с оглед събиране на всички искани данни и ако искането сериозно затруднява фирмата, този срок може да бъде удължен до не повече от 90(деветдесет) дни от подаването на заявлението. С решението на ЕТ "Оли-Христо Коев" се дава или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но решението винаги ще бъде мотивирано. За горепосочените дейности е приложим контакт до имейл адрес ЕТ "Оли-Христо Коев". Ако субект на личните данни сметне, че обработката им от страна на търговеца нарушава действащото законодателство относно защитата на данните или право на защита на лични данни, съществува освен това възможността да се подаде жалба пред компетентния надзорен орган - КЗЛД.

Актуалност и промени на политиката по личните данни

с цел прилагане на актуални мерки за защита и спазване на действащото законодателство, ЕТ "Оли-Христо Коев" поема отговорност за актуализиране на настоящата Политика за защита на личните данни при промяна в законодателството или обстоятелства, които тя касае. Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 30.07.2018

Баня Дизайн - дългогодишен вносител и дистрибутор на всички видове продукти за баня-
Плочки за баня, Гранитогрес, Вани, Душове, Поддушови корита, Смесители и още много други продукти за баня.

КОНТАКТИ

 •  

  1. Лозенец, ул. Крум Попов N. 51-55
  2. ул. Симеоновско шосе 166

 •  

  Email:
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 •  
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…